Công trình Nemawari Daiichi Solar

  • Công suất: DC: 81kW AC: 49.5kW

  • Ngày khởi công: 04/2019

  • Ngày vận hành: 06/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0866125605