Công trình Matsushima Solar

  • Công suất: DC: 1,248kWp AC: 999kW

  • Ngày khởi công: 2/2016

  • Ngày vận hành: 7/2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0866125605